Türkiye Cumhuriyeti

Resmi Gazete Tarih: 20 Aralık 1994 Sayı: 22147
HAZİNENİN YAPILARI VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

MÜSTEŞARLIK VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Yapısı ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 14 Ağustos 1991 tarihli 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi Kaldıran Kanun, 29 Temmuz 1986 tarihli ve 256 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici Madde Eklenmesi 16 Nisan 1986 tarih ve 3274 Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Yapısı ve Görevleri Hakkında "Sigorta Şirketi Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 303 21 Aralık 1987", "508 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Yapısı ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Eylül 1993, 3 Haziran 1994 tarihli 534 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının Yapısı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 535 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hazine Müsteşarlığının Yapısı ve Görevleri Hakkında ”ve Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığının Yapısı ve Görevlerinin Düzenlenmesi Hakkında 3 Haziran 1994 tarihli karar.

Kanun Numarası: 4059Kabul Tarihi: 9 Aralık 1994

BÖLÜM BİR

Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Amaçları, Ana Hizmet Birimleri, Görevleri, Yapıları ve Müsteşarları

MADDE 1- Bu Kanunun amacı, Hazine Müsteşarlığının iktisat politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak üzere kuruluş, yapı, görev ve yetkilerine ilişkin esasları belirlemek ve bu politikalar çerçevesinde bu politikalar çerçevesinde düzenleme, uygulama ve ilkeleri belirlemektir. yatırım faaliyetleri, yatırım teşvik faaliyetleri ve hazine işlemleri, kamu maliyesi, devlet iktisadi teşebbüsleri, devlet hisseleri, ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler, uluslararası ve bölgesel ekonomik ve finansal kuruluşlarla ilişkiler, krediler ve Yabancı ülke ve kuruluşlardan alınan ve verilen hibeler, ülke finans politikaları, bankacılık ve sermaye piyasaları, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, sigorta sektörü ve döviz rejimi ile Dış Ticaret kapsamındaki sermaye akışları alanındaki düzenlemeler ve işlemler Müsteşarlık belirlemeye yardımcı olacak Dış ticaret politikalarının oluşturulması ve bu politikalar çerçevesinde ihracatın, ihracatın, ithalatın, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin, ikili ve çok taraflı ticaret ve ekonomik ilişkilerin düzenlenmesi, uygulanması ve daha iyi izlenmesini ve uygulanmasını sağlamaktır. Müsteşarlıklar, Müsteşarlıkların yönetimi ile ilgili yetkilerini bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilecek olan Başbakana bağlıdır. Müsteşarlıklar, kendi merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları ile yan kuruluşlarından oluşur. Hazine Müsteşarlığının ana hizmet birimleri, Kamu Maliyesi, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Dış Ekonomik İlişkiler, Bankacılık ve Borsalar Genel Müdürlükleri, Sigortacılık, Yabancı Sermaye, Teşvikler ve Uygulama ve İktisadi Araştırmalar Genel Müdürlükleri ve ana hizmettir. Dış Ticaret Müsteşarlığı birimleri İhracat, İthalat, Antlaşmalar, Avrupa Birliği İşleri, Serbest Bölgeler, Dış Ticarette Standardizasyon ve Ekonomik Araştırma ve Değerlendirme Genel Müdürlükleri olmak üzere yedi Genel Müdürlükten oluşmaktadır.

MAKALE 2- Hazine Müsteşarlığının ana hizmet birimlerinin görevleri aşağıdaki gibidir:

a) Maliye Genel Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır: Hazine işlemlerini yürütmek; Devletin harcamaları için gerekli olan nakdi bulmak; Devletin genel bütçeyle ilgili yurtdışı ödemelerini gerçekleştirmek; iç ödemeler ve dış ödemeler için muhasebe büroları kurmak ve işletmek; Devletin paralarını, değerli taşlarını ve diğer varlıklarını muhafaza etmek, yönetmek ve yatırım yapmak; Devletin iç borçlanma işlemlerini yürütmek; devlet tahvili, hazine bonosu ve diğer iç borçlanma araçlarını ihraç etmek; onları rekabetçi ihale yöntemi, normal satış yöntemi ve diğer yöntemlerle satmak ve satılmasını sağlamak; bu tür devlet tahvilleri, hazine bonoları ve diğer iç borçlanma araçlarının satılacak miktarları ile bunların değerlerini ve faiz oranlarını belirlemek; Devlet borçlarının yönetimi ile ilgili olarak her türlü iç ve dış borçlanmanın hazırlık, sözleşme, ihraç, ödeme, erken ödeme ve tescil işlemlerini yürütmek; Devlet tarafından belirlenen faiz ve borç verme ile ilgili prosedürleri yürütmek; Borç yönetimi bağlamında, Hazine tarafından iç ve dış borçlar için sağlanan garantilerin ifasına yönelik ödemeleri gerçekleştirmek; bu amaçla bir Devlet Borçlar Muhasebe Ofisi kurmak ve işletmek; borç yönetimi hesabı tutmak; Türkiye'nin dış borçları için bir veri tabanı oluşturmak; bu amaçla dış borçlar dosyası tutmak; hazine garantisinin sağlanması ile ilgili işlemleri çeşitli kanunlar ve diğer mevzuat kapsamında yürütmek; gerekli kayıtları tutmak; garanti ve devir hüküm ve koşullarını belirlemek; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile işbirliği içinde Türk parasının dolaşımını ve istikrarını sağlamaya yönelik politikalar oluşturmak ve uygulamak; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Hazine arasında para politikası ile ilgili konularda irtibat sağlamak; Nakit yönetimini genel ve katma bütçede yer alan devlet kurumları, özel bütçeli kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve fonların ihtiyaçları doğrultusunda ve para politikasının genel hedefleri doğrultusunda yürütmek; ülke mali politikaları çerçevesinde, planlanan hedeflere uygun olarak yerli ve yabancı özel sektör yatırım ve sermaye operasyonlarının performansını teşvik edecek ve düzenleyecek tedbirler önermek; Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu Kararları, yönetmelikler veya diğer mevzuatla oluşturulan fonlarla ilgili genel politikaları belirlemek; para ve bütçe politikalarını dikkate alarak bu fonlar arasında koordinasyonu sağlamak; bu tür fonlar arasındaki transferleri koordine etmek; bu fonların makroekonomik denge içindeki konumunu, önemini ve etkilerini değerlendirmek ve bu konuda önerilerde bulunmak; Kaynakların birden fazla fondan benzer nitelikteki faaliyet ve sektörlere tahsis edilmesini önleyecek çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak; yeni kurulacak fonlar hakkında görüş bildirmek; Fonların yeniden yapılandırılması, tasfiyesi veya birleşmesi ile ilgili çalışmaları yapmak ve bu amaçla ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak; adi ve hatıra paralarının damgalanmasını planlamak ve bu amaçla Darphane Genel Müdürlüğü ve Damga Damgası Matbaası ile ilişkileri yürütmek; Müsteşarlıkça verilebilecek diğer benzer görevleri yapmak.

b) Devlet İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Hazine ortaklığının gerektirdiği her türlü işlemi yapmak; Hazine ile kamu iktisadi teşebbüsleri arasında irtibat sağlamak; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşü alınarak kamu iktisadi teşebbüslerinin yıllık genel yatırım ve finansman programlarını hazırlamak ve Bakanlar Kurulunun onayına sunmak; bu programların uygulanmasını izlemek ve yıl içinde meydana gelen gelişmelere göre gerekli değişiklikleri yapmak; kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyetlerinin performansını kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre izlemek; verimli ve üretken bir şekilde çalışmalarını sağlamak; Yeniden yapılandırılmaları için Yüksek Planlama Kurulu, Özelleştirme Yüksek Kurulu ve diğer ilgili makamlarca verilen görevlerle ilgili her türlü işlemi yapmak, bunların küçültülmesi, bölümlere ayrılması veya birleşmesi dahil olmak üzere özelleştirilmeye hazır hale getirilmesi, kısmen veya tamamen durdurulması tüm faaliyetleri kalıcı veya geçici olarak, kapatılması veya tasfiye edilmesi, istihdam yapılarının yeniden düzenlenmesi ve yeniden örgütlenmesi; tarımsal destekleme politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak; Petrol Kanununun vergilerle ilgili olanlar hariç mali hükümlerinin uygulanmasını sağlamak; Müsteşarlığın faaliyet alanına giren alanlarda sosyal güvenlik sisteminin finansmanına ilişkin iş ve işlemleri yapmak; Müsteşarlıkça verilebilecek diğer benzer görevleri yapmak.

c) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri: 15 Temmuz 1969 tarihli ve 173 sayılı Kanun hükümlerine göre, uluslararası ekonomik işbirliği kapsamında her türlü dış kamu borçlanmasının hazırlık, sözleşme, teminat ve garanti işlemlerini yapmaktır. ; yurt dışından kamu borçlanmasına yol açan görüşmeler ve yazışmalar yapmak; Kültürel hibe dışında, kamunun sağladığı dış kredi ve yabancı hibelerin kullanımı ile bu tür kredi ve hibelere ilişkin sözleşme ve anlaşmaların yürütülmesi ile ilgili olarak her türlü teması, müzakereyi ve gerekli işlemleri yürütmek yurt içinde ve yurt dışında yürütülmesi ve yabancı devletler ve uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlar ile bu konularla ilgili temsilcilikleri ve temsilcileriyle mali ve ekonomik konularda temas ve görüşmelerde bulunmak; Türkiye Cumhuriyeti'ni bu amaçla yabancı devletler, uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlar, bankalar ve fonlar nezdinde temsil etmek; ekonomik ve mali konularda bu tür kuruluşlar ve temsilcilikleri ve temsilcileriyle temas ve müzakerelerde bulunmak; bu tür konularda uluslararası anlaşmalar imzalamak; bu tür anlaşmalarla ilgili tüm prosedürleri yürütmek; Türkiye'nin yabancı ülkelere vereceği hibelere ilişkin politikaları belirlemek; gerektiğinde bu tür hibelere katkıda bulunmak; ve uluslararası mali ve ekonomik kuruluşlara üyelik ve bunların temsilini düzenlemek. Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün diğer görevleri şunlardır: Bu tür kuruluşlara üyelik aidatlarının ödenmesine ilişkin her türlü işlemi yapmak ve sermaye katkısı için teminat olarak Devlet adına taahhütname vermek; uluslararası mali ve ekonomik kuruluşlar tarafından sağlanan teknik yardımı koordine etmek; yıllık programlar bağlamında gerçek ve tahmini ödemeler dengesi verilerini hazırlamak; bu tür verileri değerlendirmek; ekonomik analizler yapmak; dış kredilerle finanse edilen projelerle ilgili ithalat için izin verilmesi; Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülke, kurum, kuruluş ve finans piyasalarından borçlu veya kefil sıfatıyla kredi almak; bu kredilerle ilgili sözleşme ve garanti prosedürlerini yürütmek; Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülke ve kuruluşlardan hibe almak ve vermek; bu tür hibelerle ilgili prosedürleri yürütmek; bu tür ülkeler, kuruluşlar ve kurumlarla ekonomik ve mali anlaşmalar yapmak; bu prosedürlerle bağlantılı olarak yurt içinde ve yurt dışında yürütülecek her türlü temas ve görüşmeleri yürütmek; bu tür kredi ve hibelerin hüküm ve koşullarını belirlemek; dış borç yükünü hafifletmek için her türlü önlemi almak, bu amaçla finansal piyasalarda bulunan finansal araçları kullanmak; Yerli ve yabancı özel sektör katılımıyla gerçekleştirilecek ileri teknoloji gerektiren temel altyapı projelerine ilgili kanunlarda belirtilen çerçevede teminat vermek ve ilgili işlemleri yapmak; bu tür projelerin hazırlık ve sözleşme çalışmalarına katılmak; Avrupa Birliği ile ilişkilerin koordinasyonunda yer almak; Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren işlemleri bu alanda yürütmek; ekonomik ve finansal entegrasyon politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak; gümrük birliğinin ekonomik ve mali etkilerini değerlendirmek; ekonomik ve mali mevzuatın uyumlaştırılması çalışmalarını yürütmek; kredi ve hibelerin sağlanmasıyla ilgili olarak Avrupa Birliği ve Birlik ajansları ile tüm temasları ve müzakereleri yürütmek; bu tür kredi ve hibelerle ilgili anlaşmalar imzalamak; Müsteşarlığın görev ve faaliyet kapsamına giren Avrupa Birliği ile ilgili konularda diğer Bakanlıklar ve resmi kurumlarla koordinasyonu sağlamak; Müsteşarlığın görev alanına giren yurt içi ve yurt dışı temaslar ile ilgili protokol işlerini düzenlemek; Müsteşarlıkça verilebilecek diğer benzer görevleri yapmak.

d) Bankacılık ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün görevleri: Bankacılık, sermaye piyasası, menkul kıymet borsaları, para-ödünç verme, finansal kiralama ve finans sektörü ile ilgili mevzuatın hazırlanması, uygulanması ve ilgili kuruluşlarca izlenmesidir. ; değişim politikalarının ana hatlarını belirlemek; tasarlamak; Türk parasının değerinin korunmasına yönelik mevzuatın ilgili kuruluşlar tarafından uygulanması, yürütülmesi, izlenmesi ve uygulanması; finans sektörüyle ilgili yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek; mali mevzuatın Avrupa Birliği ile uyumlaştırılması çalışmalarını yürütmek; döviz politikalarının uygulanması ve finans sektörü ile ilgili konularda Müsteşarlık ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında irtibat sağlamak; Sermaye Piyasası Kurulu, menkul kıymet borsaları ve diğer finans sektörü kuruluşlarının Müsteşarlıktan sorumlu Bakanlık ile ilişkilerini düzenlemek; Müsteşarlığın görev alanına giren yurtdışı müteahhitlik hizmetlerine ilişkin bu tür işlemleri yapmak ve bu faaliyetlerle ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak; Müsteşarlıkça verilebilecek diğer benzer görevleri yapmak.

e) Sigortacılık Genel Müdürlüğünün görevleri: 30 Aralık 1959 tarihli 7397 sayılı Sigorta Denetleme Kanunu, 1 Ağustos 1927 tarihli 1160 sayılı Reasürans Tekeli Hakkında Kanun ve sigorta ile ilgili hükümlerin öngördüğü görevleri yapmaktır. 9 Temmuz 1956 tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 18 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Kara Trafik Kanunu, 19 Ekim 1983 tarihli ve 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu ve diğer kanunlar ve bunlara ilişkin ek ve değişikliklerle; sigortayla ilgili mevzuatı hazırlamak, uygulamak ve ilgililerce uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek; bu tür mevzuatı Avrupa Birliği ile uyumlaştırma çalışmalarını yürütmek; ulusal sigorta sektörünün gelişmesine ve sigortalıların korunmasına yönelik tedbirlerin ilgili kuruluşlar tarafından alınması, uygulanması veya uygulanmasını izlemek; Müsteşarlıkça verilebilecek diğer benzer görevleri yapmak.

f) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde yabancı sermayeden ulusal kalkınmaya beklenen katkıların gerçekleşmesini sağlamak için gerekli mevzuat hazırlamak ve yabancı sermayeyi milli kalkınma hedefine yönlendirmek; 18 Ocak 1954 tarihli 6224 sayılı Yabancı Sermayenin Teşviki Kanununda ve ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmak; yatırımların karşılıklı olarak teşviki ve korunması için yabancı ülkelerle yapılacak anlaşmalara ilişkin usul ve müzakereleri yürütmek; Yatırımların teşviki için yabancı sermayeli yatırım projelerini, yurtdışı yatırımları ve yurtdışı müteahhitlik hizmetlerini mevzuat kapsamında değerlendirmek; bu tür yatırımlar ve uygun bulunan hizmetler için teşvik belgeleri düzenlemek; Teşvik belgelerinin hüküm ve koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen yabancı sermayeli yatırımların kapanış işlemlerini yapmak; Teşvik belgelerinin hüküm ve koşullarına aykırı hareket eden yatırımcılara geçerli cezaları uygulamak; Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında kısmen veya tamamen yerli ve / veya yabancı şirketler tarafından gerçekleştirilecek ileri teknoloji ve büyük mali kaynak gerektiren yatırım ve hizmetler için gerekli organizasyon ve koordinasyonu sağlamak; yabancı sermayeli yatırımları yerinde incelemek ve değerlendirmek; Müsteşarlıkça verilebilecek diğer benzer görevleri yapmak.

g) Teşvikler ve Uygulama Genel Müdürlüğünün görevleri; yatırımları ve döviz kazandırıcı hizmetleri destekleyici ve yönlendirici teşvikleri, bu doğrultuda hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almaktır. Kalkınma planlarında ve yıllık programlarda belirtilen ilke, hedef ve politikalar, ihracat ve ithalat politikalarının hedefleri de dikkate alınarak; yatırımları teşvik etmek için yatırım projelerini mevzuat kapsamında değerlendirmek; bu tür projelerin uygun görülenleri için teşvik belgeleri düzenlemek; teşviklerin uygulanmasından sorumlu kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak; uygulamada ortaya çıkan anlaşmazlıklar hakkında ilgili kuruluşlara görüş bildirmek; Yatırım Teşvik Belgeleri hüküm ve koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen yatırımların kapanış işlemlerini gerçekleştirmek; yatırım teşvik belgelerinin hüküm ve koşullarına aykırı hareket eden yatırımcılara ceza uygulamak; yatırım teşviklerinin uygulanması ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirmek; yatırımları yerinde incelemek ve değerlendirmek; Müsteşarlıkça verilebilecek diğer benzer görevleri yapmak;

h) İktisadi Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır: Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri izlemek; ekonomik ve finansal analizler yapmak; değerlendirme raporları hazırlamak; Türkiye ekonomisi hakkında anketler yapmak; önceden derlenmiş bilgi ve istatistikleri değerlendirmek; orta ve uzun vadeli alternatif makroekonomik politikalar geliştirmek ve önermek; bu alanlarda farklı birimler arasında koordinasyonu sağlamak; Müsteşarlığın araştırma programını çeşitli birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturmak; bu araştırma programını gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde uygulamak; bilgilerin kullanıcılara daha hızlı sunulmasını sağlamak için bir Ekonomik Bilgi Merkezi kurmak; bu Merkezin çalışma esaslarını belirlemek; Bilgi İşlem Merkezini yönetmek; bilgileri saklamak; Müsteşarlığın daha verimli ve verimli çalışmasını sağlamak için organizasyon ve çalışma yöntemleri konusunda önerilerde bulunmak; personel için gerekli olan yurtiçi ve yurtdışı seminerleri ve kısa süreli eğitim faaliyetlerini koordine etmek; kalkınma planlarının, yıllık programların, izleme kararlarının ve yürütme planlarının organizasyonu tarafından uygulamayı izlemek; bu alanda koordinasyonu sağlamak; yayıncılık ve dokümantasyon faaliyetleri yürütmek; Müsteşarlıkça verilebilecek diğer benzer görevleri yapmak.

3. MADDE- Dış Ticaret Müsteşarlığı ana hizmet birimlerinin görevleri aşağıdaki gibidir:

a) İhracat Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Kalkınma planlarında ve yıllık programlarda belirlenen ilke, hedef ve politikalar doğrultusunda ihracatın düzenlenmesi, desteklenmesi ve ülke ekonomisi yararına geliştirilmesini sağlamak; çeşitli mevzuat çerçevesinde kamu kurumlarına verilen yetkilerin kullanımında ihracat politikalarının uygulanmasına yönelik ilkeleri belirlemek; uygulama ile ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak; ihracatla bağlantılı olarak bu tür kurumlar tarafından getirilecek yeni düzenlemeler hakkında görüş bildirmek; her aşamada ihracatın denetimi, denetimi ve yönlendirilmesi için önlemler almak; bu konularla ilgili düzenlemeler yapmak; belirli mallar ve ülkeler bazında gerekli önlemleri almak; belirli mallar ve ülkeler temelinde ihracat geliştirme olanaklarını ve bu olasılıklardan maksimum miktarda döviz geliri elde etmenin yollarını araştırmak; bu amaçla önerilerde bulunmak; İhracat Rejimi Kararnamesi dahil olmak üzere ihracat mevzuatını hazırlamak ve uygulamak; ihracatı desteklemek ve yönlendirmek için gerekli önlemleri hazırlamak, uygulamak ve izlemek ve değerlendirmek; ihracata konu tarımsal ürünlerin destekleyici alım fiyatlarının tespiti için hazırlık çalışmaları yapmak; destek stoklarının ihracatı yoluyla değerlendirmeye ilişkin esasların belirlenmesi, uygulanması ve uygulanmasını sağlamak; mallara ilişkin ilkeleri ve ihracat kredileri ve diğer devlet yardımlarıyla bağlantılı ülkeye özgü politikaları belirlemek ve ilgili birim ve kuruluşlara bildirmek; ihracatımıza karşı uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılması veya iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak; koşullu işlemler ve denkleştirmeler gibi karşılıklı ticaret uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemek; İhracatçı Birlikleri ve bunların üst kuruluşlarının çalışma ilkelerini belirlemek ve bunlara uyumunu izlemek; faaliyetlerine yardımcı olmak için; Yurt içi ihracatımızın gelişmesini sağlamak için ihracat ürünlerimizi tanıtmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek; yurt dışında fuar ve sergilerin düzenlenmesine ilişkin ilkeleri belirlemek ve uygulamak; kıyı ve sınır ticareti alanında düzenlemeler yapmak; İhracatın teşviki ve yönlendirilmesi için öngörülen ihracatın teşviki ve yönlendirilmesi ile döviz kazandırıcı hizmetlerin ilke, hedefler doğrultusunda hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve uygulanmasını değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak kalkınma planlarında ve yıllık programlarda belirlenen politikalar, ihracat ve ithalat politikalarının hedefleri de dikkate alınarak; ihracat projelerini ihracatı teşvik kararları ve bu kararlara dayanılarak çıkarılan tebliğler kapsamında değerlendirmek; bu tür projelerin uygun görülenleri için “İhracat Teşvik Belgeleri” düzenlemek; uygulamada ortaya çıkan uyuşmazlıklarda ilgili kuruluşlara görüş bildirmek; ihracat teşvik belgelerinin hüküm ve koşullarına aykırı hareket edenlere gerekli cezaları uygulamak; Müsteşarlıkça verilebilecek diğer benzer görevleri yapmak.

b) İthalat Genel Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır: ithalatın uluslararası antlaşmalar, kalkınma planları ve yıllık programlarda belirtilen ilkeler, hedefler ve politikalar çerçevesinde yapılmasını sağlamak; çeşitli mevzuat kapsamında kamu kurumlarına tanınan yetkilerin kullanımında ithalat politikalarının uygulanmasına yönelik ilkeleri belirlemek; ithalatla bağlantılı olarak bu tür kurumlar tarafından getirilecek yeni düzenlemeler hakkında görüş bildirmek; İthalat Rejimi Kararnamesi dahil olmak üzere ithalat mevzuatı hazırlamak, mala özgü politikalar önermek ve bunları uygulamak; ithalatla ilgili izinler vermek; ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak; iç ve dış ekonomik gelişmeleri dikkate alarak iç pazar ve sanayinin ihtiyaçlarını izlemek; ithal edilen mallara uygulanacak mali harçlara ilişkin hazırlıkların incelenmesi, yürütülmesi ve uygulanmasını sağlamak; ithal malların dünya piyasalarına uygun olarak ithal edilmesini sağlayan tedbirler almak, bu tedbirleri uygulamak ve izlemek; İthalatçı Birlikleri ve üst kuruluşlarının çalışma ilkelerini belirlemek ve bunlara uygunluğunu izlemek; faaliyetlerine yardımcı olmak için; ithalata ilişkin sertifikalar vermek; ülkemizde düzenlenen uluslararası fuarların ithalatla ilgili işlemlerini düzenlemek ve yürütmek; 14 Haziran 1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Kanun ile verilen görevleri yapmak; Müsteşarlıkça verilebilecek diğer benzer görevleri yapmak.

c) Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'nün görevleri; kalkınma planları çerçevesinde ve genel olarak gerektiğinde ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla işbirliği içinde ikili ticaret anlaşmaları, ikili ticaret, sınai ve teknik işbirliği anlaşmaları ve çok taraflı ticaret anlaşmaları hazırlamaktır. Ekonomi Politikaları; uluslararası ve bölgesel ticari işbirliği anlaşmaları ve protokollerine ilişkin hazırlık çalışmaları ve müzakereler yürütmek; ikili ekonomik işbirliği ve ticaret anlaşmalarının ve çok taraflı ticaret anlaşmalarının uygulanmasına ilişkin mevzuatı hazırlamak, yürürlüğe koymak ve uygulamak; Ülkemiz ile “Ekonomik İşbirliği ve Ticaret Anlaşması” bulunmayan ülkelerle ticari ilişkileri düzenlemek ve bu faaliyet için gerekli işbirliğini sağlamak; Türk Devletleri ile ticari ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi ve koordinasyonu ile ilgili faaliyetlerde bulunmak; gerektiğinde ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla işbirliği içinde Türk Devletleri ile yapılacak ikili ticaret anlaşmaları ve ikili ticaret, sınai ve teknik işbirliği anlaşmaları hazırlamak; bu tür anlaşmalarla bağlantılı olarak ilgili Bakanlıklar ve kurumlar arasında müzakereler yürütmek ve koordinasyonu sağlamak; Müsteşarlığın görev alanına giren uygulamaları yürütmek ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ile ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek; Müsteşarlığın görev alanına giren yabancı temaslar ile ilgili protokol faaliyetlerini düzenlemek; Müsteşarlıkça verilebilecek diğer benzer görevleri yapmak.

d) Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri; Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin kalkınma planlarında ve yıllık olarak belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülmesini sağlamaktır. programlar; Hükümet tarafından Avrupa Birliği'ne yönelik belirlenen hedefler çerçevesinde ………… belirlemek; Ekonomik ve ticari ilişkilerde kısa, orta ve uzun vadeli politikaların belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu alanlarda uygulamaya yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak ve bu amaçla önerilerde bulunmak; Müsteşarlığın görev alanına giren Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Ortaklık Antlaşması ve ekinde yer alan Anlaşmalar ve Protokollerde yer alan konuların düzgün bir şekilde uygulanmasını sağlamak; Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle ortak ticaret politikası çerçevesinde yaptığı anlaşmalara paralel olarak yapılacak ticaret anlaşmalarına ilişkin hazırlık çalışmalarını yürütmek ve bu alanlarda ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek; Müsteşarlığın görev alanına giren konularda Birlik kurum ve kuruluşları ile gerekli temas ve görüşmeleri yapmak; Müsteşarlığın görev alanına giren konularda Avrupa Birliği-Türkiye Dernek Organları tarafından alınan kararlara ilişkin gerekli düzenleme ve hazırlık çalışmalarını yapmak; Avrupa Birliği ile ticaret konularında sürmekte olan müzakerelere ilişkin hazırlıkları yürütmek; Avrupa Birliği ile Türkiye arasında kurulma sürecinde olan gümrük birliğinin ekonomik ve ticari etkileri konusunda değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak; Avrupa Birliği ile hizmet ticareti alanında devam eden müzakerelere ilişkin politikaların genel ticaret politikası ile uyumlu bir şekilde belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak; Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda mevzuatın karşılaştırılması ve yakınlaştırılmasında gerekli koordinasyonu sağlamak; Avrupa Birliği ile ilgili konularda Müsteşarlık bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak; Müsteşarlıkça verilebilecek diğer benzer görevleri yapmak.

e) Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Kalkınma planları ve yıllık programlar kapsamında serbest bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesine ilişkin ilke ve politikaların belirlenmesi; bu amaçla araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetleri yürütmek; 6 Haziran 1985 tarihli 3218 Serbest Bölgeler Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında düzenlemeler yapmak; serbest bölgelerde yapılabilecek üretim, satın alma ve satış, depolama, kiralama, montaj ve demontaj, onarım ve bakım, off-shore bankacılık, bankacılık, sigorta, finansal kiralama ve diğerleri gibi faaliyetleri belirlemek; Serbest bölgelerde faaliyet göstermeleri için gerçek ve tüzel kişilere “Faaliyet Ruhsatı” vermek veya halihazırda verilmiş olan sertifikaları iptal etmek; Müsteşarlıkça verilebilecek diğer benzer görevleri yapmak.

f) Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Dış ticarete konu olan malların standardizasyonunu sağlamak; Dış Ticarette Standardizasyon Rejimi Kararnamesi dahil olmak üzere, ihracat ve ithalatların kalite ve standartlar açısından denetlenmesi için mevzuat hazırlamak ve uygulamak; Müsteşarlık sorumlusu Bakanın onayı ile gerekli görülen Türk Standartlarını zorunlu uygulamaya sokmak ve bu standartlar için gerekli incelemeleri yapmak veya yaptırmak; sadece dış ticaret alanında 10 Haziran 1930 tarihli 1705 sayılı Kanunda belirtilen tedbirleri almak; Dış Ticarette Standardizasyon Müfettişleri ve Laboratuvar Müdürlüklerinin faaliyetlerini koordine etmek; Müsteşarlıkça verilebilecek diğer benzer görevleri yapmak.

g) İktisadi Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Türkiye ve dünya ekonomisi ve ticaretindeki gelişmeleri sürekli izlemek ve değerlendirmek; Türkiye ekonomisi ve dış ticaret ile ilgili çalışmalar yapmak; bu konularda önceden derlenmiş bilgi ve istatistikleri değerlendirmek; Müsteşarlığın görev alanına giren konularda araştırma yapmak; Bilgilerin kullanıcılara daha hızlı ulaştırılması için Genel Müdürlük bünyesinde Dış Ticaret Bilgi Merkezi kurmak ve işletmek; Müsteşarlık birimlerinin ihtiyaç duyduğu ekonomik ve ticari alanlarda araştırma yapmak; Bilgi İşlem Merkezini yönetmek; bilgileri saklamak; yayıncılık ve dokümantasyon faaliyetleri yürütmek; Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda kalkınma planlarının, yıllık programların, izleme kararlarının ve yürütme planlarının uygulanmasını izlemek ve bu alanda koordinasyonu sağlamak; ithalat ve ihracat sertifikalarını düzenlemek ve yayınlamak; Müsteşarlıkça verilebilecek diğer benzer görevleri yapmak.

MADDE 4- Müsteşarlıklar bir merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden oluşur. Müsteşarlıkların merkez teşkilatları ekli cetvellerin (A) ve (B) bölümlerinde gösterilmiştir. Müsteşarlar, ilgili kuruluşlarının en üst düzey yöneticileridir. Görev alanlarına giren konularda ilgili Müsteşarlıklarının faaliyetlerini Hükümetin genel politikası, milli güvenlik, kalkınma planları ve yıllık programlara uygun olarak yürütmek ve diğer resmi kurumlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidirler. kendi Müsteşarlıklarının faaliyetleri. Başbakanlığa veya bu amaçla atanacak bir Devlet Bakanına karşı sorumludurlar. Müsteşarlara yardımcı olmak üzere üçer Müsteşar Yardımcısı atanır. Müsteşarlıklar ve her kademedeki Müsteşarlık ve bağlı kuruluşların yöneticileri, bu şekilde aktarılan yetki sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek kaydıyla, gerektiğinde yetkilerinin bir kısmını altlarına devredebilirler. Ancak, bu tür bir yetki devri, devralan sorumlunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

BÖLÜM İKİ

Müsteşarlık Danışma, Denetim ve Yardımcı Birimleri

MADDE 5 -

a) Bankalar Yeminli Denetim Kurulu, bir başkan ile yeminli denetçi sıfat, yetki ve haklarına sahip bankaların yeminli denetçileri ve yardımcılarından oluşur. Kurulun çalışma esasları ile bankaların yeminli müfettiş yardımcılığına giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve şartları yönetmelikte belirlenir. Bankalar Yeminli Mali Müşavirlik yeterlik sınavında başarısız olanlar, iyi bir istihdam siciline sahip olamayanlar ile yeterlik sınavına girmeye hak kazanmış olmalarına rağmen bu sınava girmeden girme hakkını kullanmayanlar haklı mazereti, Bankalar Yeminli Mali Müşavirlik unvanını kaybederek kendilerine uygun diğer kadrolara atanır. Bankaların yeminli denetçilerinin yurtdışında görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Müsteşarlığa bağlı Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulunun görevleri; bankaların yeminli murakıplarına tanınan görev ve yetkilerin gerektirdiği denetim, inceleme ve soruşturma çalışmalarını yapmak ve sonuçlandırmaktır. ve Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında yardımcıları; bankacılık ve finans piyasaları ile ilgili alınacak kararların oluşumuna katkı sağlamak üzere bankacılık sektörü ve finansal piyasalar hakkında konsolide raporlar hazırlamak, yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri incelemek ve değerlendirmek; bu alanlarda üstlenilen çalışmalara katılmak ve görüş bildirmek; alınan, derlenen ve kendisine sunulan bilgi, belge ve belgelerden, denetim ve izlemelerden elde edilen sonuçları incelemek ve değerlendirmek; yapılacak uygulamalar ve alınacak tedbirler hakkında Müsteşarlığa önerilerde bulunmak; Müsteşarlığın düşündüğü para ve sermaye piyasaları ile benzeri mali piyasalar ve kuruluşlarla ilgili diğer inceleme ve incelemelerin kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde Kurul tarafından yapılması; Kurul görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak.

b) Hazine Kontrolörleri Kurulu, bir Hazine Kontrolörü sıfatına, yetkilerine ve haklarına sahip bir Başkan, yeterli sayıda Hazine Kontrolörü ve Stajyer Hazine Kontrolöründen oluşur. Hazine Kontrolörü rütbesi için Yeterlik Sınavında başarısız olanlar, iyi bir istihdam sicilini alamayanlar ile yeterlik sınavına girme hakkı bulunanlar, haklı bir mazereti olmaksızın bu sınava girme hakkını kullanmayanlar, Stajyer Hazine Kontrolörü unvanını kaybeder ve kendilerine uygun diğer kadrolara atanır. Kurulun çalışma esasları, yurtdışında görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar ile Hazine Kontrolörü rütbesi giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve şartları yönetmelikte belirlenir.

Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, tüm belge, defter ve bilgileri gizli de olsa ibraz etmek, para, para niteliğindeki belge ve malları ilk taleplerinde Hazine Kontrolörlerine göstermek, sayım ve incelemelerine yardımcı olmak zorundadır. aynısı. Müsteşarlığa bağlı Hazine Kontrolörleri Kurulunun görevleri; bu Kanun ve diğer kanunlarla Müsteşarlığa verilen görevlerle ilgili konularda ilgili makamlar ile gerçek ve tüzel kişilerle inceleme, teftiş ve soruşturma yapmaktır. Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu, kambiyo mevzuatı ve Petrol Kanunu'nun vergilendirmeyle ilgili olmayan hükümlerine ilişkin özel anlaşmalara dayanılarak Müsteşarlığa verilen kararlar ve mevzuat ile görevler; Müsteşarlığa bağlı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları ile Müsteşarlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemlerine ilişkin teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak; Müsteşarın kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde Kurul tarafından yapılması gerektiğini düşündüğü diğer işleri yapmak; Kurul görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak; bu tür çalışmaları yürütmek, bu konularda görüş bildirmek ve önerilerde bulunmaktır.

c) Sigorta Teftiş Kurulu, Sigorta Muayene Eksperliği unvan, yetki ve haklarına sahip bir başkan ve yeterli sayıda uzman, yardımcı uzman, aktüer ve aktüer yardımcılarından oluşur. Sigorta Muayene Uzmanlarının mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirip iş ve görev alanlarında daha fazla uzmanlaşmaları için yurt dışına gönderilmesi usul ve esasları ile Sigorta Muayene Uzmanı ve Aktüeri rütbesine giriş ve yeterlilik sınavlarının usul ve şartları, yönetmeliklerde belirtilecektir. Müsteşarlığa bağlı olan Sigorta Teftiş Kurulunun görevleri; sigorta teftiş eksperleri, yardımcı uzmanlar, aktüerler ve kıdemsiz aktüerlere verilen görev ve yetkilerin gerektirdiği teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmalarını yapmak ve sonuçlandırmaktır. Sigorta Denetleme Kanunu ve sigortacılık ile ilgili diğer mevzuat; Sigortacılık ve diğer finansal piyasalar hakkında alınacak kararların oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla sigorta sektörü ve diğer ilgili finansal piyasalar hakkında konsolide raporlar hazırlamak, yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri incelemek ve değerlendirmek; bu alanlarda üstlenilen çalışmalara katılmak ve görüş bildirmek; alınan, derlenen ve kendisine sunulan bilgi, belge ve belgelerden, denetim ve izlemelerden elde edilen sonuçları incelemek ve değerlendirmek; yapılacak uygulamalar ve alınacak tedbirler hakkında Müsteşarlığa önerilerde bulunmak; Müsteşarın kanunun verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde Kurul tarafından yapılması gerektiğini düşündüğü sigortacılık işi ile mali piyasalar ve kuruluşlarla ilgili diğer inceleme ve denetimleri yapmak; Kurul görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, görüş bildirmek ve önerilerde bulunmaktır.

d) Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu, bir Başkan ile Dış Ticaret Kontrolörü sıfatına ve yetkilerine sahip yeterli sayıda Dış Ticaret Kontrolörü ve Stajyer Dış Ticaret Kontrolöründen oluşur. Kurulun çalışma esasları, Dış Ticaret Kontrolörü rütbesine giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, kontrolörlüğe yükselme, kontrolörlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile Kurulun çalışma usul ve esasları, yönetmeliklerde belirtilecektir. Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu, Müsteşarın onayı veya talimatı üzerine bu görevleri yerine getirir: Devlet memurları ile ve tüm ilgili denetime tabi gerçek ve tüzel kişilerle teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak. Müsteşarlık teşkilatı ile Müsteşarlığa bağlı birimlerin faaliyet ve işlem türleri; Müsteşarlığa verilen görevlerle ilgili konularda ilgili makamlar ile gerçek ve tüzel kişilerle özel anlaşmalarla inceleme, inceleme ve soruşturma yapmak; Müsteşarın kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde Kurul tarafından yapılması gerektiğini düşündüğü diğer işlemleri yapmak; Kurul görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak. Denetime tabi gerçek ve tüzel kişiler, tüm belge, defter ve bilgileri gizli de olsa ibraz etmek, para, para niteliğindeki belge ve malları ilk taleplerinde Dış Ticaret Sorumlularına göstermek ve sayımına yardımcı olmak zorundadır. aynısını inceleyin.

e) Hukuk Müşavirliği ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 27 Eylül 1984 tarihli 3046 Sayılı Kanunda sayılan ve Müsteşarlıkça verilen görevleri yürütür. Hazine Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği, iç ve dış mali anlaşmalara ilişkin yazılı görüş bildirir.

f) Müsteşarlıklarda, Müsteşarlara özel önem ve öncelikli konularda yardımcı olmak üzere her biri on Müsteşar Danışmanı atanabilir.

g) Personel Daire Başkanlıkları ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlıkları 27 Eylül 1984 tarihli 3046 Sayılı Kanunda sayılan ve ilgili Müsteşarlıkça verilen görevleri yerine getirir.

h) Savunma Uzmanlık Büroları, kendi özel kanunlarında ve diğer kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müsteşarlıkların İl ve Yurt Dışı Teşkilatları, Bağlı Kuruluşları ve Döner Sermaye İşletmeleri

MADDE 6 -

a) Müsteşarlıklar, Bakanlıkların teşkilat yapısını ve görevlerini düzenleyen 27 Eylül 1984 tarihli 3046 Sayılı Kanun ve 10 Haziran 1949 tarihli 5442 İl İdare Kanunu hükümlerine göre taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. Serbest Bölge Müdürlükleri, doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlanabilir. Taşra teşkilatının çalışma usul ve esasları bir yönetmelikte belirlenir. Müsteşarlıklar, 13 Aralık 1983 tarihli ve 189 sayılı Denizaşırı Devlet Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre bir yurtdışı teşkilatı kurarlar.

b) Hazine Müsteşarlığının bağlı teşkilatı, bütçesi Müsteşarlık bütçesine dahil edilecek Darphane ve Damga Damgaları Genel Müdürlüğü'dür.

c) Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşları, ihracatçı ve ithalatçı birlikleri, ihracatçı ve ithalatçı birliklerinden oluşan bir üst yapı olan Dış Ticaret Birlikleri ve İhracat Araştırma ve Geliştirme Merkezi'dir. İhracatçı Birlikleri, İthalatçı Birlikleri ve bunların üst kuruluşlarının teşkilatını, işleyişini, gelirlerini, gelirlerin kullanım esaslarını, faaliyet alanlarını, denetimlerini, organlarını, üyelik esaslarını, üyelerin hak ve yükümlülüklerini gösteren tüzükleri Bakanlar Kurulu Kararı ile kesinleşir.

d) Her Müsteşarlık bünyesinde 5.000.000.000 TL başlangıç sermayeli Döner Sermaye Kurumu kurulur. Bu sermayenin 500.000.000 TL'si genel bütçeden, kalanı elde edilen kardan sağlanacaktır. Döner Sermaye gelirleri, bu amaçla ilgili Müsteşarlık bütçesine dahil edilen ödenekler ile basım, yayın, hesaplama işlemleri ve diğer faaliyetlerden elde edilen gelirlerden oluşur. Döner Sermaye Kurumu'nun faaliyetleri için gerekli harcamalar gelirleri ile karşılanır. Herhangi bir fazla gelir, yıl sonunda bütçeye gelir olarak kaydedilir. Döner sermaye acentesi, 9 Haziran 1927 tarihli ve 1050 Sayılı Muhasebe Kanunu ile 27 Şubat 1967 tarihli ve 832 Sayıştay Kanunun vize ile ilgili hükümlerine tabi değildir. Bilanço ve ekleri iki ay içinde hazırlanacaktır. Mali yıl sonu itibariyle gelir ve giderlerin tamamı Sayıştay'a, bilanço ve eklerinin birer nüshası aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. Döner Sermaye Kurumunun faaliyet alanları, gelir kaynakları, mali işlemleri, harcama usul ve esasları ile işletmeciliğe ilişkin diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Kadrolarına ve Yurt Dışı Teşkilatına, Dış Ticarette Standardizasyon Müfettişlerine, Sözleşmeli Personele Atama ve Sözleşmeli Araştırma, Etüt ve Projelerin Devreye Alınması.

MADDE 7 -

a) 23 Nisan 1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayan memurlar, Başbakan tarafından atanır. Bu yetki Müsteşarlığa devredilebilir. Bir ana hizmet biriminde Personel Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Daire Başkanlığı ve Şube Müdürlüğü görevlerine atanacak kişilerin, Müsteşarlığın uzman veya merkezi denetim personeli olması zorunludur. İktisadi Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile İktisadi Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı ve Şube Müdürlüğü görevlerine analist, programcı veya istatistikçi sıfatını da haiz kişiler atanabilir. Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı, Hazine Kontrolörleri, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı, Sigorta Muayene Uzmanları, Aktüerler ve Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanı müşterek kararname ile atanır. Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdür Yardımcılığı, Serbest Bölge Müdür Yardımcılığı, Serbest Bölge Müdür Yardımcılığı, Dış Ticarette Standardizasyon Müfettişliği ve Dış Ticarette Standardizasyon Müfettişliği görevlerine atanacak kişilerin fıkrada belirtilen eğitim koşullarını sağlamaları gerekmektedir. (b) bu Maddenin. Müsteşarlığın ekli kuruluşlarının kuruluş mevzuatının atamalara ilişkin hükümleri saklıdır.

b) Müsteşarlığa atanacak kıdemsiz uzmanların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması ve bu maddenin (c) bendinde belirtilen niteliklere sahip olması, yabancılardan en az birini iyi bilmesi, Yönetmelikte belirtilen dillerde, yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak ve Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat Fakülteleri mezunu olmak ve en az 4 yıllık eğitim veren idari bilimler, ekonomi, yönetim ve mühendislik, diğer üniversitelerin ve fakültelerin matematik veya istatistik bölümleri veya liseleri veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya liseler eşdeğer.

c) Bu maddenin (b) bendine göre Uzman Uzmanlık görevine atanan kişiler, en az üç yıl çalışıp bu yılların her birinde iyi bir istihdam siciline sahip olmaları halinde Uzman Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavı başarıyla geçenler, çalıştıkları Müsteşarlığa göre “Hazine Uzmanı” veya “Dış Ticaret Uzmanı” unvanını kazanacaklardır. Uzman Yeterlilik Sınavından iki kez kalanlar, iyi bir istihdam siciline sahip olamayanlar ve haklı bir mazeretsiz olarak iki sınava girme hakkını kullanmayanlar, girmeye hak kazandıkları yılı takip eden iki yıl içinde söz konusu sınav, Uzman Uzman unvanını kaybeder ve kendilerine uygun diğer kadrolara atanır. Uzman ve Kıdemsiz Uzman kadroları için yeterlik ve yarışma sınavları ile diğer ilgili hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre Hazine Uzmanı ve Dış Ticaret Uzmanı unvanlarını almaya hak kazananlar, görev yaptıkları kadrolara bakılmaksızın bu unvanları taşır. Daha önce Hazine ve Dış Ticaret Uzmanı, Hazine Uzmanı ve Dış Ticaret Uzmanı unvanlarını almış olan ve bu belgenin yayımlandığı tarih itibarıyla Müsteşarlıklarda istihdam edilmeyenler Hazine Uzmanı veya Dış Ticaret Uzmanı sıfatına da sahip olurlar. Müsteşarlığa atanma tarihi itibariyle bir göreve atanırlarsa. Yurtdışındaki personelin lisansüstü eğitim için görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

d) Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış Ticarette Standardizasyon denetimlerini yürütmek üzere Bölge Müdürlüklerinin emriyle Dış Ticarette Standardizasyon Müfettişleri görevlendirir. Sınav usul ve esasları, atamaları ve yer değiştirmeleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

e) Müsteşarlık, Müsteşar Yardımcılığı, Müsteşar Danışmanlığı kadroları karşılığında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanun hükümlerine bakılmaksızın, Müsteşarlık Müsteşarlığı'nda Müsteşarlık Müsteşar Yardımcılığı kadroları karşılığında personel çalıştırılabilir. , Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Personel Daire Başkanı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı, Daire Başkanı, Darphane Genel Müdürü ve Gümrük Damgası Basım Ofisi, Darphane ve Damga Basım Ofisi Genel Müdür Yardımcısı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Serbest Bölge Müdürü, Serbest Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Hazine Uzmanı, Dış Ticaret Uzmanı, Küçük Hazine Uzmanı, Genç Dış Ticaret Uzmanı, Analist ve Programcı. Müsteşarlık merkez teşkilatlarında bilgisayar, kütüphane, teknik, sağlık ve eğitim faaliyetlerinde Türk vatandaşları ve yabancılar ilgili Bakanlığın onayı ile hizmet sözleşmesiyle çalıştırılabilir. Hizmet sözleşmesi kapsamında çalıştırılacak kişilerin sözleşme usul ve esasları, sayısı, ücreti ve diğer tüm ödemeleri Bakanlar Kurulunca belirlenir. Kadro karşılığı hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personel, dilerse Türkiye Cumhuriyeti Devlet Memurları Sosyal Güvenlik Fonundan karşılanır. Müsteşarlık merkez teşkilatında fiilen görev yapan personel, aynı usul ve esaslar dahilinde Başbakanlık personelinin hak sahibi olduğu fazla mesai ücreti, tazminat ve diğer tüm benzeri mali ve sosyal haklardan yararlanma hakkına sahiptir. Uzmanlık gerektiren faaliyetlerde, bu maddenin (b) fıkrasında belirtilen eğitim şartının yerine getirilmesi şartıyla münhasıran Serbest Bölge Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere bu madde hükümlerine göre personel çalıştırılabilir. Serbest Bölge Müdürlüklerinde istihdam edilen personele, 6/6 sayılı Kanunda 3218 sayılı Serbest Bölgelerin Kurulması ve Geliştirilmesi Fonundan, maaş ve ücretlerinin toplamı kadar aylık tazminat ödenir. Haziran 1985.

f) Müsteşarlık yurtdışı teşkilatında Mukim Temsilci Yardımcısı, Ekonomi Başdanışmanı, Ticaret Baş Danışmanı, Ekonomik Müşavir Yardımcı ve Ticaret Danışmanı kadrolarına atamalarda Müsteşarlıklarda görevli uzmanlar ve merkezi denetim personeli tercih edilir. Müsteşarlık kadrolu personelinden 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından veya eşdeğerliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya liselerden mezun olanlar, İktisadi Ataşelik ve Ticaret Ataşeliği görevlerine atanabilirler. Yurt dışı teşkilatına kadrolu bir görevle atanacak kişinin, bu atama tarihinden itibaren en az üç yıl süreyle ilgili Müsteşarlık merkez teşkilatının birimlerinde görev yapmış olması gerekir. Aksi gerekli görülen hallerde Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür için bu süre şartı aranmaz. Yurt dışı teşkilatına atanacak personel, Müsteşar başkanlığında Müsteşar Yardımcıları, Müsteşar tarafından atanan bir Genel Müdür ve Müsteşar tarafından atanan bir Genel Müdürden oluşan Daimi Görevlendirmelerle Yurt Dışına Gönderilecek Personelin Seçimi Komisyonu tarafından seçilir. İlgili yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Personel Daire Başkanı. Yurt dışı teşkilatında çalışma süresi üç yıldır. Bu süre, gerektiğinde Başbakan veya ilgili Müsteşarlığın görevli Devlet Bakanı'nın onayı ile bir yıla kadar uzatılabilir. Müsteşarlık Disiplin Kurulu kararı ile yurt dışı görevine devam etmeye uygun görülmeyenler ile yurtdışında görev yaparken istihdam sicilleri kötü olanlar, belirtilen sürenin bitiminden önce geri çekilebilirler. Daimi Görevlendirmeye Yönelik Yurt Dışına Gönderilecek Personel Seçimi Komitesi önerisi. İki yılın sonunda nakil yoluyla başka bir ülkeye atama yapılması halinde, yeni görevdeki görev süresi iki yıldır. Müsteşarlıkların yurt dışı kadrolarına atanmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

g) Müsteşarlıklar, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları konularda araştırma, inceleme ve proje çalışmaları, uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve toplantıların düzenlenmesi ve bunlarla ilgili tüm mal ve hizmetlerin yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler sözleşmeli veya pazarlık usulü ile bu amaçla mal ve hizmet satın alabilir. Bu konuda Devlet İhaleler Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu maddeye ilişkin diğer hususlar, Müsteşarlıkça çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Muhtelif hükümler

MADDE 8 -

A) Personel Pozisyonları:

Kadroların tespiti, oluşturulması ve iptali ile diğer ilgili hususlar, 14 Aralık 1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır.

B) Devredilen Görev ve Yetkiler:

Tüm görevler, yetkiler, sorumluluklar, haklar ve muafiyetler:

a) Hazine Genel Müdürlüğü, Uluslararası Ekonomik İşbirliği Kurumu Genel Sekreterliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ile bağlantılı olarak kanun ve diğer mevzuat kapsamında Maliye Bakanlığı ve Maliye Bakanı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu ile Darphane ve Damga Damgası Genel Müdürlüğü;

b) 25 Haziran 1927 tarihli ve 1160 sayılı, 29 Haziran 1956 tarihli ve 6762 numaralı, 21 Aralık 1959 tarihli 7397, 13 Ekim 1983 tarihli 2918, 14 Ekim 1983 tarihli 2920 ve 3143 sayılı Kanuna göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanı 8 Ocak 1985 ve sigorta hizmetleriyle bağlantılı diğer mevzuat;

c) Yabancı sermaye ile ilgili olarak 18 Ocak 1954 tarihli 6224 sayılı Kanun kapsamında Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanı; ve

d) Başbakanlık, Başbakan, ilgili Devlet Bakanlığı, ilgili Devlet Bakanı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, bu kanun ve diğer mevzuatta sayılan görev ve yetkilere ilişkin Maliye Genel Müdürlüğü, Kamu İktisadi İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Bankacılık ve Borsalar Genel Müdürlüğü, Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlük ile bağlantılı olarak Teşvik ve Uygulama Müdürlüğü, Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu, Hazine Kontrolörleri Kurulu ve Sigorta Müfettişler Kurulu,

doğrudan Başbakana, Başbakan tarafından atanacak Devlet Bakanı'na, Hazine Müsteşarlığına ve Hazine Müsteşarlığına devredilir.

Kaldırılan Hükümler

MADDE 9- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Yapısı ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 14 Ağustos 1991 tarihli 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 29 Temmuz 1986 tarihli 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16 Nisan 1986 tarihli 3274 sayılı Kanuna Geçici Madde Eklenmesi ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Görevleri, Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 21 Aralık 1987 tarihli 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16 Eylül 1993 tarihli ve 508 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 3 Haziran 1994 tarihli ve 534 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının Yapısı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 3 Haziran 1994 tarihli ve 535 sayılı Hazine Müsteşarlığının Yapısı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. tam.

ALTINCI KISIM

Geçici Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanuna ekli listelerde gösterilen kadro kadroları, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 14 Aralık 1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellere bölümü olarak oluşturulur ve eklenir.

GEÇİCİ MAKALE2 - Hazine Uzmanı, Dış Ticaret Uzmanı veya Hazine ve Dış Ticaret Uzmanı sıfatını yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl içinde alan ve bu belgenin yayımlandığı tarihte Hazine Müsteşarlığı veya Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda istihdam edilenler Kanun, Hazine Müsteşarlığı veya Dış Ticaret Müsteşarlığında bir göreve atanması halinde Hazine Uzmanı veya Dış Ticaret Uzmanı sıfatına da sahip olacaktır. Kapatılan Müsteşarlık kadrolarında istihdam edilen personelden kadro ve görev unvanları değişmeyenler başka bir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. Ancak, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadroları belirli kişilere bağlı kadrolardır ve herhangi bir nedenle boşalmaları halinde genel hükümlere göre kaldırılmış sayılırlar. Kadro ve görev unvanları değişen veya kaldırılanlar, yeni kadrolara atanıncaya kadar uygun işlerde çalıştırılabilir. Eski kadrolarına ilişkin maaşları, ek endeksleri, her türlü ücret artışları, tazminatları ve diğer özlük hakları şahsına bağlı olarak devam eder. Ancak, atandıkları yeni kadrolarda aldıkları maaş, ek endeks, ücret artışları ve tazminatlarının toplamı, maaş, ek endeks, ücret artışları ve tazminatlarının toplamından az ise, aldıkları takdirde aradaki fark, söz konusu fark ortadan kalkıncaya kadar herhangi bir vergi ve diğer kesintiye tabi tutulmaksızın kendilerine tazminat şeklinde ödenir.

İlgili mevzuat kapsamında bir devlet kurumunun merkez teşkilatında mesleğe özel bir yarışma sınavı ile işe alınan kişiler ile yeterlik sınavını başarıyla geçen ve müfettiş veya kontrolör pozisyonuna atananlar, Dış Ticaret Baş Kontrolörünün veya Kontrolörlüğünün, bu belgenin yayım tarihinden itibaren altı ay içinde yapılması.

GEÇİCİ MAKALE3 - Bir Müsteşarlığın merkez teşkilatında çalışan personelden en az 4 yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan veya yurt dışındaki muadil bir yükseköğretim kurumundan mezun olan personelden, merkez teşkilatında en az üç 30 Kasım 1997 tarihine kadar yapılacak ilk yeterlilik sınavının iki katına kadar, bu sınavı geçenler, yaş sınırına bakılmaksızın Hazine Uzmanı veya Dış Ticaret Uzmanı olmaya hak kazanır. Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavından en az (C) düzeyinde bir not almak. Müsteşarlıklarda bu belgenin yayımlandığı tarih itibariyle istihdam edilen personelden, yurt dışındaki muadil bir yükseköğretim kurumundan en az 4 yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile Programcı veya Analist olarak çalışanlar, Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, herhangi bir yaş sınırına bakılmaksızın, uygun olduğu şekilde Programcı veya Analist pozisyonuna atanmalıdır. 534 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten yürürlük tarihine kadar geçen süre dahil olmak üzere, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte İhracat Direktörü ve İhracat Kontrol Sorumlusu görevlerinde çalışanlardan, hizmet süreleri Dış Ticarette Standardizasyon Müfettişliği görevine üç yıl ve Dış Ticarette Standardizasyon Müfettişliği görevine üç yıldan fazla hizmet süreleri üç yıldan fazla atanmış sayılır.

GEÇİCİ MAKALE4 - Hizmet sürelerinin değerlendirilmesinde, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda veya Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda bu belgenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen hizmet süreleri, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticarette geçirilmiş sayılır. Müsteşarlık. Ayrıca Hazine Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Ekonomik İşbirliği Kurumu Genel Sekreterliğinde geçirilen süreler de Hazine Müsteşarlığında geçirilmiş sayılır.

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda hizmet sözleşmesi ile kadrolu olarak istihdam edilenler, mevcut sözleşmeler ve tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre istihdam edilmeye devam edilecek, 1994 mali yılı maaş sözleşmeleri tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. 28 Temmuz 1967 tarihli ve 933 sayılı Kanuna göre hizmet sözleşmelerine göre Müsteşarlıklarda çalışanlar hariç olmak üzere personel çalıştırılamaz. Müsteşarlıklarda görevlendirilen personelin, kadrolarında kalan kadroları ile bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmeleri 28 Temmuz 1967 tarihli ve 933 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel ve teşkilatları, ilgili Müsteşarın onayı ile yenilenir. Müsteşarlık merkez teşkilatında 506 Sayılı ve 933 Sayılı 28 Temmuz 1967 Sayılı Kanuna göre halihazırda görev yapan kişiler ile kadroları diğer teşkilatlarda bulunan personel, Başbakanlık merkez teşkilatında görevlendirilen personelin fazla mesai ücretlerinden yararlanır. 3 Haziran 1994 ile aynı şartlar altında. Bu Kanunun yayımı tarihinde Uzman sıfatına sahip olmayan ancak hizmet sözleşmeleri ile istihdam edilen Şube Müdürleri ile Şube Müdürü sıfatına sahip diğer personel bir üniversite diploması, hizmet sözleşmeleri kapsamında istihdam edilmeye devam edilecektir.

Müsteşarlıkların ana hizmet birimlerinde bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte Şube Müdürü kadrosunda bulunanların uzmanlık şartını taşıması aranmaz. Aynı şekilde Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdür Yardımcılığı, Serbest Bölge Müdür Yardımcılığı ve Serbest Bölge Müdür Yardımcılığı kadrolarında bulunanlar ile Yurtdışında Standardizasyon unvanını kazanan İhracat Direktörü ve İhracat Kontrol Görevlisi kadrosunda bulunan kişiler - İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Ticaret Müfettişinin görevleri devam ettiği sürece 7 nci maddenin (b) bendinde belirtilen eğitim şartını yerine getirmesi istenmez. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında Hazine ve Dış Ticaret Uzmanı, Hazine Müsteşarlığında Hazine Uzmanı sıfatını veya Dış Ticaret Müsteşarlığında Dış Ticaret Uzmanı sıfatını kazananlar ile kadroda bulunanlar Müsteşarlıklarda Müsteşarlık, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Birinci Hukuk Müşaviri, Personel Daire Başkanı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılarının bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevlendirilmesi “ Hazine Uzmanı ”veya duruma göre" Dış Ticaret Uzmanı "ile" Küçük Hazine ve Dış Ticaret Uzmanı "veya" Küçük Hazine Uzmanı "veya" Küçük Dış Ticaret Uzmanı "unvanına sahip olanlar, Hazine Uzmanı ”veya uygun şekilde“ Küçük Dış Ticaret Uzmanı ”, herhangi bir başka prosedüre gerek olmaksızın işbu belgenin yürürlüğe girdiği tarihte.

GEÇİCİ MADDE 5- Çeşitli maddelerde belirtilen yönetmelikler 6 ay içinde ilgili Müsteşarlıklar tarafından çıkarılır. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın ilgili mevzuatının hükümlerine aykırı olmayan hükümleri söz konusu 6 aylık süre içinde uygulanmaya devam edilecektir. Mülga 534 ve 535 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Geçici 2 ve 9 uncu maddelerinde öngörülen protokollere ilişkin işlemler, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde anılan maddelere göre yapılır. Müsteşarlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı burada belirtilen esaslara göre düzenleninceye kadar, tüm görev ve faaliyetler Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devredilen acenteler tarafından yürütülmeye devam edilecektir. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ile Yatırımları Teşvik Fonu ve Döviz Kazandırıcı Hizmetlere ilişkin tüm görev ve yetkiler başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazine Müsteşarlığına devredilmiş sayılır.

GEÇİCİ MAKALE6 - Kapatılan Dış Ticaret Müsteşarlığının Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünde istihdam edilen personel, başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazine Müsteşarlığına sevk edilir. Ancak, görevlerinin niteliği gereği Dış Ticaret Müsteşarlığında görevlendirilebilecek personel, bu müsteşarlığın yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili Müsteşarlıklar arasında yapılacak bir protokolle belirlenir. Bu madde kapsamına giren personelden 534 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Dış Ticaret Uzmanı olanlara Hazine Uzmanı, bu kapsamda Dış Ticaret Uzmanları Kıdemsiz olanlara Hazine Uzmanı unvanı verilir. yayın tarihinde.